ข่าวสื่อสารองค์กร

พัฒนาสมรรถนะการสร้างสื่อ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาสมรรถนะการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคอมพิวเตอร์โดยมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ  สวนเพชร ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ และครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรและโรงเรียนกองทุนการศึกษา เข้าร่วม

  ปัจจุบันทักษะการดำรงชีวิตและทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีนับว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านอื่นๆ จากความเจริญก้าวหน้าของสังคมปัจจุบันเข้าสู่ยุคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่ในสภาพความเป็นจริงในสังคมไทยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ควรได้รับการพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบทางสังคมให้เกิดความทัดเทียมกันทางการศึกษา

ในการอบรมมีการชี้แจงขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการอ่านออกเขียนได้ เพื่อยกระดับผู้เรียน และเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา กิจกรรมออกแบบบทเรียน ตรวจสอบบทเรียน ประชุมชี้แจงอบรมการใช้สื่อ สรุปผลการดำเนินงานและติดตามผลของกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยวิธีลงพื้นที่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อติดตามผลของการนำสื่อไปใช้ในการเรียนการสอนและติดตามผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อที่จะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงในปีต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561 11:30

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account