ข่าวสื่อสารองค์กร

ติดตามผลบูรณาการเครือข่ายชุมชน

ติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้แผนโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรม ดีวารี ดีว่า เคียงหาด บีช หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยได้รับเกียรติจาผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ

          การจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่าย รวมถึงทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฎิบัติงานเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้แล้วเพื่อให้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยและคณะ ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามจำนวน 45 ท่าน จาก 6 แผนงาน และ 84 โครงการย่อย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account