ข่าวสื่อสารองค์กร

คลัสเตอร์อาหารและการท่องเที่ยว

แนวทางการยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนของคลัสเตอร์อาหารและการท่องเที่ยว (Food and Tourism Cluster)

ภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ประเทศไทยสามารถใช้ภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำต่อการพัฒนาคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเชื่อมั่นเสมอในพันธกิจการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการว่าบัณฑิตจะสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโอกาสและความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการเรียนการสอนที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสูงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง ไปจนถึงแนวทางการจัดตั้งสถาบันสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ดูแลคลัสเตอร์อาหารและการท่องเที่ยว (Food and Tourism Cluster) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำลังดำเนินการโครงการสำคัญ จำนวน 2 โครงการหลัก ได้แก่

1. โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานในเรื่องของเครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องครัวตามมาตรฐานโลก มีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน culinary arts และ gastronomy ให้กับนักศึกษาในการเป็น chef มืออาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการฝึกทักษะวิชาชีพเฉพาะทางจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการผลักดันให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อการเสริมความแข็งแกร่งด้านทักษะอาชีพด้านอาหารและเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา

2.หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (ระบบสองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สามารถรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2558 และนักศึกษารุ่นแรกกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2561 คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลและเข้าสู่กระบวนการ re-skilling/retraining, up-skilling และ multi-skilling อย่างสม่ำเสมอเพื่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินการพัฒนาบุคลากร/คณาจารย์ควบคู่กันไปกับการพัฒนาและยกระดับนักศึกษาในเรื่องของภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยวและมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียึดหลักในการส่งเสริมนักศึกษาทางด้านวิชาการและสายวิชาชีพที่โดดเด่นในทางคู่ขนานกับเทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาและยกระดับทักษะวิชาชีพและการส่งเสริมให้มีทักษะทางวิชาชีพที่หลากหลายนอกเหนือจากวิชาชีพเฉพาะทาง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกหรือเพื่อตัวนักศึกษาเองเพื่อการยกระดับทักษะการเรียนรู้ควบคู่ภาคปฏิบัติการก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสมบูรณ์แบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตระหนักถึงความสำคัญของการตอบโจทย์ประเทศไทยถึงสาขาวิชาสำคัญ    ดังกล่าวข้างต้นอีก ทั้งตอบกลับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยคำนึงถึงนักศึกษาในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า และจะยึดมั่นในแนวคิดและวิถีปฏิบัติในทุกมิติเพื่อการผลิตบัณฑิต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 12:00

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account