ข่าวสื่อสารองค์กร

การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรม “การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน” ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานสายสนับสนุน

          สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “การเขียนผลงานเพื่อการวิเคราะห์ค่างาน” ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู้ ให้กับผู้บริหาร คณบดี หัวหน้างาน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้มีตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินค่างาน และผลงานการวิเคราะห์เพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถเขียนขอกำหนดตำแหน่งได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพขึ้น

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณโอภาส เขียววิชัย    ที่ปรึกษาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และคุณจุฑาพร เทพพัตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องเกณฑ์การประเมินค่างาน เทคนิคการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพื่อการประเมิน และการวิพากษ์การวิเคราะห์ค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561 16:07

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account