ข่าวสื่อสารองค์กร

MOU สถาบันอาชีวศึกษา

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจรย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 7 แห่ง เข้าร่วม ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 และวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนาบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ความสำคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว  ส่วนทางด้านสถาบันอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรและจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 7 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านอื่น ๆ ตามที่แต่ละสถาบันมีความประสงค์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 14:56

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account