ข่าวสื่อสารองค์กร

แผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ ปี 2561 – 2565 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประธานสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การขับเคลื่อนหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินและการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงภาระหน้าที่ที่ต้องมีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ในการนี้มหาวิทื ยาลัยได้ดำเนินการจัดสัมมนาทิศทางการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การแนะแนว ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา และการดูแลและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านอื่นๆ ตามที่กลุ่ม Cluster ได้หารือกันในที่ประชุม ด้านการวิจัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการนำเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารกลุ่ม Cluster วิพากษ์และรับข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่ม Cluster ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีจุดเน้นที่เป็นเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย การผลิตครู อาหารและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สูงอายุ) วิทยาศาสตร์และเทคโนลี สังคมศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ มีการตั้งทิศทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรในอนาคต แผนการพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/ภาษาอังกฤษ แผนการพัฒนาอาจารย์และอื่นๆ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561 15:15

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account