ข่าวสื่อสารองค์กร

เปิดรับสมัครแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Mothers Day 61

เปิดรับสมัครแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561

          

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน อีกทั้งยังเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น อีกทั้งยังคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษาภาคปกติ เข้ารับโล่เกียรติคุณเชิดชูแม่ดีเด่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

          หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ดังนี้

          1. ประเภทของแม่ดีเด่น แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

                   1.1 แม่ผู้อบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นผู้มีความประพฤติดี คัดเลือกจากแม่ที่ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจิต เลี้ยงลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี มีความมานะอดทนทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพที่สุจริต มีวามประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

                    1.2 แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คัดเลือกจากแม่ผู้ที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ทำหน้าที่ของภรรยาโดยไม่บกพร่อง และทำหน้าที่แม่ที่ดี ให้การอบรมเลี้ยงดูลูกให้มีความรู้ ความประพฤติดี มีอาชีพอิสระ

                     1.3 แม่ผู้เป็นเกษตรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   คัดเลือกจากแม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ซื่อสัตย์สุจริต มีความมานะอดทน

          2. คุณสมบัติของแม่ดีเด่น   นอกจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 แล้ว แม่ดีเด่นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                        2.1 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                   2.2 มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์

                           ทรงเป็นพระประมุข

                   2.3 มีสัญชาติไทย

                   2.4 มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

                   2.5 เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย

          3. การเสนอชื่อแม่ดีเด่น ผู้เสนอชื่อแม่ดีเด่นจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

                      3.1 ประวัติของแม่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นตามแบบฟอร์มการคัดเลือก

                         แม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ชุด

                   3.2 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน 1 ชุด

                   3.3 รูปถ่าย   จำนวน 1 รูป (ไม่ควรเกิน 1 ปี)

                   3.4 ประกาศนียบัตร โล่รางวัล   ภาพถ่ายการทำกิจกรรม

                   3.5 เอกสารอื่น ๆ (ถ้าต้องการนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา)

          4. กำหนดการเสนอชื่อแม่ดีเด่น

                   ให้เสนอชื่อแม่ดีเด่นพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันประกาศรับสมัครถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา   ประกาศผลการพิจารณาแม่ดีเด่นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561  ทั้งนี้ขอรับใบสมัครแม่ดีเด่นได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-3249-3278

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Last modified onวันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561 14:28

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account