ข่าวสื่อสารองค์กร

การประชุมสัมมนาการผลิตและพัฒนาครู

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก”

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่จอมบึง จำนวน 190 คน เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ความท้าทายของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก จากการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศด้านการศึกษามุ่งปรับปรุงปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู โดยมอบหมายให้ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ เป็นผู้ดูแลการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูของกลุ่มราชภัฏทั้งหมด เพื่อสร้างความเข้าใจ และมองเห็นทิศทางการพัฒนาแก่คณาจารย์สาขาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู อีกทั้งยังเร่งสร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม ด้านองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการศึกษา และเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาวิชาชีพครู คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

#

 

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 03 สิงหาคม 2561 11:33

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account