ข่าวสื่อสารองค์กร

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกอบพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากแต่ละหน่วยงานถวายพานพุ่ม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ชมการแสดงรำถวายพระพร จากนักศึกษาสาขานาฏยการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และตัวแทนนักศึกษากล่าวความรู้สึกที่มีต่อแม่

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย แม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561

1. แม่ที่อบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้มีความประพฤติดี ได้แก่

1) นางนิพาพัน คำดี แม่ของ นางสาวธีรารัตน์ คำหงส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

2) นางชะม้อย เจริญไทย แม่ของ นางสาวพิทยารัตน์ เจริญไทย สาขาวิชาบัญชี

3) นางสาววงเดือน เชื่ออินทร์ แม่ของ นางสาววารินทร์ ใกล้ชิด สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. แม่ที่อบรมเลี้ยงดูบุตรให้มีความเป็นผู้นำและมีจิตอาสา

1) นางณัฐชา มลิงาม แม่ของ นายจิระพงค์ มลิงาม สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) นางเบญจมาส ร้อยแก้ว แม่ของ นายสหรัฐ ร้อยแก้ว สาขา สัตวศาสตร์

3) นางรัชฎาพร เลาหสกุล แม่ของ นายพัสกร อ่อนน้อม สาขา พลศึกษา

4) นางประครอง ติยะบุตร แม่ของ นางสาวยุพเรศ ติยะบุตร สาขา พยาบาลศาสตร์

5) นางเชือน กลั่นกล่อม แม่ของ นายพีรพล สุขพลาย สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

6) นางสาวนพพร ชมภูนิช แม่ของ นายจักรธร ชมภูนิช สาขา นิเทศศาสตร์

7) นางจุฑามาศ พุ่มเมฆ แม่ของ นายสาทิส พุ่มเมฆ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์

8) นางบังเอิญ สุริโย แม่ของ นายณัฐพล สุริโย สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9) นางชนารดี เนียมแก้ว แม่ของ นายอธิภัทร พรสิริโชติรัตน์ สาขา สัตวศาสตร์

10) นางละเมียด ขำปรางค์ แม่ของ นายปกรณ์ จิตระออน สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

และรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561 ได้แก่

1) นางสาวพิทยารัตน์ เจริญไทย สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

2) นายพัชรพล อยู่สุข สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3) นางสาวกมลวรรณ เสมเถื่อน สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                      #

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account