ข่าวสื่อสารองค์กร

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเป็น 2 ใน 4 ด้านที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและให้การต้อนรับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวสรุปถึงการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการผลิตครูระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร ผลิต/พัฒนาคุณวุฒิครู 3 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา การเรียนการสอนของนักศึกษาครูได้มีการกำหนดโมเดล คือ ครูดี ครูจิตอาสาและน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาท้องถิ่น 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังได้เข้าไปพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครู ด้วยการส่งบัณฑิตจากการดำเนินโครงการครูคืนถิ่น ทำให้มีครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/บรรจุในโรงเรียนกองทุนการศึกษารวม 40 คน และรอบรรจุ 90 คน รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ เนื่องจากเป็นเด็กชนเผ่าโดยการพัฒนาสื่อการอ่านโดยใช้โปรแกรมการฝึกอ่าน พัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน ด้วยการอบรม/นิเทศติดตามเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้คุณภาพการศึกษามีการพัฒนาขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สอนหลักสูตรความเป็นครูให้กับตำรวจตระเวนชายแดน ก่อนที่จะกลับไปบรรจุเป็นครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูอีกทางหนึ่ง 

          จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยังโรงสีแห่งความสุข ชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โรงสีข้าวที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว มีหนี้สินหลายล้านบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการปลูกข้าว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา การแปรรูปสินค้าข้าวในรูปแบบต่างๆ อาทิ ชาข้าว โจ๊ก สบู่น้ำมันรำข้าว รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเกษตรระดับชาติ และที่สำคัญทำให้ชุมชนมีโรงสีข้าวเป็นของตนเอง เมื่อสีข้าวเอง ขายเองก็ได้ราคาที่สูงขึ้น คนในชุมชนซื้อข้าวจากโรงสีในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

และในโอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงสีแห่งความสุข และชมนิทรรศการจากชุมชนต้นแบบในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม 

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account