ข่าวสื่อสารองค์กร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมงานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและมอบรางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผลงานโครงการวิจัยดีเด่น ได้แก่

      1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล คณะเทคโนโลยีการเกษตร

      2) อาจารย์ ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

      3) อาจารย์ ดร.สรวิศิษฏ์ รักพาณิชย์         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      4) อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์           คณะพยาบาลศาสตร์

      5) อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์                     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผลงานตีพิมพ์ดีเด่น ได้แก่

      1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ         คณะเทคโนโลยีการเกษตร

      2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ นิลดวงดี             คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์

      3) อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล                                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      4) อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์                      คณะพยาบาลศาสตร์

3. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ได้แก่

        1) อาจารย์ ดร.อัจริยะกูล พวงเพ็ชร์

       2) อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

3) อาจารย์วริษา ปานเจริญ

4) อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทร์วดี ไทรทอง

4. รางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ได้แก่

       1) นางสาววิลาวัลย์ อยู่ใจดี           สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

2) นางสาวชฎาพร อดทน             สาขาวิชาชีววิทยา

3) นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4) นายวรวุฒิ ช่วยประดิษฐ์           สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5) นางสาวปนัดดา อ่อนนุ่ม           สาขาวิชาเคมี

6) นางสาวสุภัค เสมอเนตร           สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

 5. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่

1) นายศักดา จันทร์กลั่น             ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาเคมี

2) นายคธาวุฒิ สมทรง                 ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) นายเมธา ขันเงิน                     ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาชีววิทยา

4) นายนฤชา สายหมี                   ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์

5) นายณัฐพล แจ้งเรือง                ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

6) นายนราธิป โก๋อมร                  ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 การจัดนิทรรศการของสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานภายนอก กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการพูด  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การออกร้านและโชว์ผลงานทางด้านการอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561 08:34

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account