ข่าวสื่อสารองค์กร

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2561 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาสาขานาฏดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย) เข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561 ได้แก่ นางสาวชนนิกานต์ สุนทรมณี

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากล รุ่นประชาชนหญิง ในการแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่

1) นางสาวกาญจนา อ่วมศิริ                 2) นางสาวจิราวรรณ เอี่ยมสำรางค์

3) นางสาวนภาพร อติรัตนา                  4) นางสาวมนธิรา บัวเถื่อน

5) นางสาวโยษิตา ชื่นชม

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ นายบัญชา พุ่มพวง

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟมือทอง การปรุงอาหารแบบฟรีสไตส์ “น็อคเอ๊าท์” แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

เหรียญทองแดง ได้แก่

1) นายกิตติพงษ์ สุขพร้อม                    2) นางสาวสรารัตน์ วินโยธิน

รางวัลชมเชย ได้แก่

1) นายณัฐวุฒิ อุดมศิลป์                      2) นายนริศ อรุณพงษ์

3) นายวรวิทย์ พงศ์เลิศวุฒิ                   4) นายเฉลิมพล อยู่แย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์อารีย์ น้อยสำราญ อาจารย์ณปภา หอมหวน และอาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์

4. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ กลุ่มพืชศาสตร์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

1) นางสาวกุลชญา วงศ์พึ่งไพบูลย์                     2) นางสาวอินธุอร แก้ววิเศษ

รางวัลชมเชย ได้แก่

1) นางสาวสิริรัตน์ ทรายแก้ว                          2) นางสาวศรวณีย์ เกษหอม

3) นางสาววิจิตรา เต็มหน                             4) นางสาวสุตาภัตร ทองมาก

5) นางสาววราภรณ์ พิมพ์ท่าโพธิ์                     6) นางสาวปภาวรินทร์ วนาวิวัฒน์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาดา ขุนณรงค์             2) ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

3) ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม                              4) อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

นอกจากนี้ท่าน พงศ์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร ในฐานะผู้แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแก่ท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจรย์อารีย์ วชิรวราการ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบกระเช้าของขวัญวันเกิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบกระเช้าทองม้วนน้ำตาลโตนดรสหวาน-รสเค็ม และไซรัปน้ำตาลโตนด หรือน้ำตาลงุน ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ผลิตผลจากงานวิจัย “การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ทุนวิจัย สกว. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ” แก่ท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account