ข่าวสื่อสารองค์กร

ประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทย

โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อาจารย์วรัฏฐา เหมทอง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5 "ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ นำชาติพัฒนา" เมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี 

โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 5 "ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพ นำชาติพัฒนา" มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการแพทย์แผนไทย  สนับสนุนให้มีการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย อีกทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ของเครือข่ายการแพทย์แผนไทยทั้ง 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุรินทร์

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลกาบเชิง จ.สุรินทร์ การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย และพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการแพทย์แผนไทยราชภัฏทั้ง 7 สถาบัน ซึ่งสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ  วิชากายวิภาคศาสตร์ ได้แก่ นายรุจิสรรค์ ทองคำ และนายปรีดีมะมิง

2. รางวัลชนะเลิศ วิชาผดุงครรภ์ไทย ได้แก่ นางสาวนลินา เหมือนมี และนางสาวรัชนีกร โยชารี

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิชาการนวดไทย ได้แก่ นายอิสมาแอ เจ๊ะยอ และนางสาวปิยะนาช ราชกรีย์

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิชาเวชกรรมไทย ได้แก่ นางสาวอารยา มหาดไทย และนางสาวณัฐธิดา เจริญสินชัย

5. รางวัลชมเชย วิชาเภสัชกรรมไทย ได้แก่ นางสาวดวงกมล ดวงศรี และนางสาวสาวิตรี เหิมสารจอด

                                       #

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account