ข่าวสื่อสารองค์กร

สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

----------------------------

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 และประกาศผลสอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสอบผ่านข้อเขียนแล้ว (เอกสารแนบท้ายประกาศการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการหมายเลข 1)

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศให้นักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 และสอบผ่านข้อเขียนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เข้ารับการสัมภาษณ์ทางวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทั้งนี้นักศึกษาครูที่ผ่านการสอบข้อเขียน (เอกสารแนบท้ายประกาศสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ หมายเลข 2) ถ้าไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account