ข่าวสื่อสารองค์กร

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562

-------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติในเวลาทำการปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)  ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)  นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)  บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)  บัญชีบัณฑิต(บช.บ.)  นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.)  แพทย์แผนไทยบัณฑิต(พท.บ.)  พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 3 ประเภท คือ โควตา แบบสอบคัดเลือกทั่วไป และรับตรงอิสระ

เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
เอกสารหมายเลข 2 แผนการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติของทุกหลักสูตร และสมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศ

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account