ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม

ตัวแทนนักศึกษาได้นำพานดอกไม้ที่ตกแต่งขึ้นอย่างสวยงามมาไหว้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธี ก่อนที่นักศึกษาแต่ละคนจะนำพวงมาลัยดอกไม้มากราบไว้ครูอาจารย์ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และรับฟังคำอวยพรจากครู สำหรับพิธีวันไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ เป็นศิษย์ที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครูว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัว รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุสาหะ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ในอดีตผู้เป็นศิษย์จะเตรียมดอกไม้และสิ่งของ 4 อย่างมาเป็นเครื่องบูชาครู ประกอบด้วย ดอกเข็ม หมายถึง สติปัญญาที่เฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล ข้าวตอก หมายถึง การอบรมจากครูอาจารย์ที่ต้องควบคู่ไปกับการให้ความรู้ “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” การฝึกฝนศิษย์ และสุดท้ายหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ หลังจากนั้น นายสมฤทธิ์ สนขาว คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 50,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลและมอบรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย

1. รางวัลครูดีในดวงใจ ได้แก่

1) อาจารย์ จ.ส.ต. ดร.รัฐ กันภัย                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2) อาจารย์ว่าที่ ร.ต.หญิง วรรณิศา สีฟ้า              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3) อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน                       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ ศรีพวาทกุล         คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5) อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6) อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน                     คณะวิทยาการจัดการ

7) อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล                            คณะครุศาสตร์

8) อาจารย์สายหยุด พิลึก                              คณะพยาบาลศาสตร์

9) อาจารย์ปองพล รักการงาน                         คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดบันไดทอง ได้แก่

1) นางสาววารินทร์ ใกล้ชิด         นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

3. ทุนการศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 10 ทุน ได้แก่

1) นางสาวณัฐสุดา บุตรธรรม                นักศึกษาสาขาวิชาเคมี                                  ชั้นปีที่ 3

2) นางสาวพรกนก อยู่ทองคำ                นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์                           ชั้นปีที่ 3

3) นางสาวพรทิพย์ ไปปอด                   นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                   ชั้นปีที่ 3

4) นางสาวกนกพร ศรีชู                      นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                     ชั้นปีที่ 1

5) นางสาวชญานิศ รอดอุนา                 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์                        ชั้นปีที่ 3

6) นายจิระพงศ์ มะลิงาม                     นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ชั้นปีที่ 4

7) นายอภิสิทธิ์ เจียมมานะสมบัติ             นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์                        ชั้นปีที่ 2

8) นายไกรเทพ ดีหะสิงห์                     นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์                           ชั้นปีที่ 2

9) นางสาวอริสรา สุวรานนท์                 นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์                          ชั้นปีที่ 4

10) นายณัฐพล สุริโย                         นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            ชั้นปีที่ 2

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2561 13:52

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account