ข่าวสื่อสารองค์กร

ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มอบนโยบายให้กับคณาจารย์ซึ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ และบุคลากรซึ่งเป็นพนักงานสายสนับสนุน ในการประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าว สรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 ในด้านการผลิตบัณฑิตและการปฏิรูปการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านภูมิสถาปัตย์ พร้อมทั้งทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัย คือ สร้างความโดดเด่นด้านอาหาร ท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีงานทำ ผลิตหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลิตหลักสูตรในระดับสัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร หรือ ประกาศนียบัตรมากขึ้น จัดทำรายวิชาเรียนออนไลน์และหลักสูตรออนไลน์ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยดิจิทัลสู่การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2561 ณ ลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ และให้พนักงานทุกฝ่ายร่วมกันทำงานนี้ให้ดีที่สุด

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account