Logo
Print this page

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2561 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 รอบคัดเลือกภาค 7 จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผลการแข่งขันนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

1) นางสาวจารุวรรณ กลิ่นจันทร์             2) นางสาวสุพรรณี ครุฑโคกกรวด

3) นางสาวสุวรีย์ ทรัพย์แสนล้าน

อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ได้แก่   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย ทั่งทอง        2) อาจารย์อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ                                    3) อาจารย์อรทัย แซ่เบ๊

          2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม FOOD TOURISM EXPO @ TRANG 2018 ผลการแข่งขันนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

เหรียญเงิน ได้แก่          1) นายปฏิภาณ นุชเซ๊าะ            2) นางสาวกมลชนก วอทอง

เหรียญทองแดง ได้แก่     1) นายกิตติพงษ์ พร้อมสุข         2) นางสาวสรารัตน์ วินโยธิน

อาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่   1) อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์     2) อาจาย์ทศพร ลิ้มดำเนิน

          การแข่งขัน RICE PLUS AWARD 2018: ข้าว...ก้าวใหม่ ดังนี้

รางวัลชมเชย ประเภทอาหารว่างหรือของหวาน ได้แก่ นางสาวกุลณัฐ บุตรภักดี

รางวัลผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย 1 ใน 10 ประเภทอาหารว่างหรือของหวาน และประเภทอาหารจานหลัก ได้แก่

1) นางสาวปรางค์สิญาณี สิงห์เล็ก           2) นางสาวสโรชา จินารักษ์

3) นางสาวศิริวรรณ สังข์ทอง

อาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่ อาจารย์สุคนธา สุคนธ์ธารา

          3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลอลย์บอลชายหาด (หญิง) รายการ BVR on Tour ณ Gran Ola Resort ประเทศฟิลิปปินส์ ผลการแข่งขันนักศึกษาได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ได้แก่

1) นางสาวณัฐสุดา จันทร์ม่วง                2) นาวสาวศรัญญา แลสุด

ผู้จัดการและผู้ฝึกสอน ได้แก่                 1) นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ               2) นางสาวสุภารัตน์ เจือจาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 17 กันยายน 2561 11:12
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th