ข่าวสื่อสารองค์กร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว  ประธานคณะกรรมการ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561 ซึ่งนอกจากจะมีประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว ในวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมการประเมินจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการ ที่ชุมชนไร่มะขาม  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี ด้วย และในช่วงบ่านจะเป็นการสรุปผลการประเมินในเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยพลังความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์ระบบการศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561 13:11

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account