Logo
Print this page

รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ปีนี้จัดขึนระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561 ว่า เป็นการตรวจตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ มีการแบ่งคณะกรรมการตรวจในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้เห็นถึงการดำเนิกนการตามมาตรฐานและหลักเกณณ์ที่กำหนดว่าดำเนินการมากน้อยเพียงใด ซึ่งดูจากเอกสาร ผลงานของ อาจารย์และนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ รวมถึงการตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ได้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 
นอกจากนี้ ยังได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทำให้คณะกรรมการได้ห็นถึงจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในหลายๆ เรื่อง เช่น การทำงานเป็นทีมที่เป็นไปอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ทำให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยกำลังจะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว” ขณะที่คะแนนจากการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ 4.48 คะแนน 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันจันทร์, 24 กันยายน 2561 11:34
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th