Logo
Print this page

ปิดอบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 20

ปิดอบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 20 วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 20 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาครจำนวน 50 คน การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 20 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามกระบวนการวิธีวิทยา โดยวิทยากรชาวต่างชาติจากบริติช เคาน์ซิล  อาจารย์จันทรรัตน รัตนทรัพย์ศิริ อาจารย์โรงเรียนท่ายางวิทยา กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ครูได้พัฒนาภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้และเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันจันทร์, 24 กันยายน 2561 11:38
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th