Logo
Print this page

โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5

Last modified onวันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 10:57
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th