ข่าวสื่อสารองค์กร

MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5/2561 ที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดงาน

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับสถาบันการศึกษาและองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตและประธานนักศึกษาแต่บะสถาบัน รวม 12 สถาบัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานงานให้เกิดความร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย สนับสนุนให้มีการปรับปรุงการศึกษาให้มีองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อปลูกฝัง ปลูกจิตสำนึกในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเยาวชนกับบทเรียนต้านโกง โดยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และการแสดงของศิลปิน AF ซึ่งเป็นยุวทูตช่อสะอาดด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561 13:10

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account