มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 1227
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/components/com_k2/js/k2.js?v2.6.8&sitepath=/

ข่าวสื่อสารองค์กร

รับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 และเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจประกวดประดิษฐ์กระทงสด

รับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 และเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจประกวดประดิษฐ์กระทงสด

 

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือ สมัครโดยตรงที่ นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
(คุณเค) 084-0857808 หรือ นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ (คุณเจ) 086-1625596

วันประกวด
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ เวทีการประกวด บริเวณลานวัฒนธรรม ข้างหลวงพ่อเกตุน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 18.00 - 19.00 น. ณ บริเวณเวทีการประกวด
- เริ่มประกวดเวลาประมาณ 19.30 น. เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นเพศหญิง สถานะภาพโสด อายุ 18 – 25 ปี
2. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดระดับจังหวัดหรือสูงกว่านั้น
3. ผู้สมัครเป็น นักศึกษาหรือศิษย์เก่า ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายเต็มตัว ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ สำหรับศิษย์ปัจจุบัน (ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การแต่งกาย ชุดไทย

หลักเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
รอบแรก (บุคลิกภาพทั่วไป) คัดเลือกผู้เข้าประกวดเหลือ 15 คน จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด
1) ความสวยงามโดยภาพรวม 10 คะแนน
2) บุคลิกภาพ (การเดิน ยืน ฯลฯ) 10 คะแนน
รวม 20 คะแนน
รอบที่สอง (การตอบคำถามจากซอง) คัดเลือกผู้เข้าประกวดเหลือ 5 คน จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด
1) การแนะนำตนเอง 10 คะแนน
2) การใช้ไหวพริบในการตอบคำถาม 10 คะแนน
รวม 20 คะแนน
รอบที่สาม (การตอบคำถามจากคณะกรรม) คัดผู้เข้าประกวดเป็น 3 รางวัล จากผู้เข้าประกวด 3 คน
1) ตอบตรงคำถามได้สาระมีประโยชน์ 10 คะแนน
2) ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักภาษา 10 คะแนน
รวม 20 คะแนน

รางวัลขวัญใจมหาชน ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด จะเป็นผู้ได้รับรางวัล โดยให้คะแนนจากลูกโปร่ง ซึ่งแต่ละสีจะมี
คะแนน ดังนี้
1. สีม่วง 50 คะแนน
2. สีแดง 10 คะแนน
3. สีน้ำเงิน 5 คะแนน

รางวัลในการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมสายสะพาย และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตร
รางวัลขวัญใจประชาชน จะได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมสายสะพาย และเกียรติบัตร

หมายเหตุ
1. วันประกวดหากผู้เข้าประกวดท่านใดมารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้สมัครเข้าประกวดต้องแต่งกายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้ารับการรายงานตัว
3. สำหรับ “หมายเลข” ผู้สมัครเข้าประกวด ทางผู้จัดจะใช้วิธีเรียงลำดับจากการ
รายงานตัว โดยผู้สมัครเข้าประกวดเป็นผู้รับหมายเลขด้วยตนเองในวันรายงานตัว
4. ผลการตัดสินของคระกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุดจะทำการเรียกร้องใด ๆ มิได้

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

>>> ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวด <<<

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<<

 

loy61

การประกวดประดิษฐ์กระทง
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัคร
1) นักเรียน นักศึกษา สมัครเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน
2) อายุไม่เกิน 24 ปี ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา
3) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รับสมัคร เวลา 09.00 – 16.00 น. วันเวลาราชการ)

หลักฐานการรับสมัคร
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เข้าสมัคร 1 คน จำนวน 1 ฉบับ
2) ใบสมัครผู้เข้าประกวดตกแต่งกระทงสด จำนวน 1 ฉบับ

ระเบียบการประกวด
1) ผู้ประกวดแต่ละทีม จะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการประกวด ณ กองอำนวยการบริเวณสถานที่จัดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 – 17.30 น. แต่งกายชุดสุภาพ หากมาเลยกำหนดเวลา หรือมาไม่ครบทั้ง 2 คน ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิการเข้าประกวด
2) หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าประกวดให้แจ้งต่อคณะกรรมจัดการประกวดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันจัดงาน เพื่อดำเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
3) เริ่มการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เวลา 17.30 – 21.00 น. รวมเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง
4) ขนาดของกระทง เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 50 เซนติเมตร วัสดุในการตกแต่งกระทงให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ (อนุโลมให้ใช้ ลวดเย็บกระดาษ เข็มหมุด ด้าย ลวดในการยึดหรือประกอบชิ้นงานได้)
5) ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียม วัสดุ และอุปกรณ์การตกแต่งกระทงมาเอง โดยให้ตกแต่งต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินเท่านั้น หากนำวัสดุที่ตกแต่งเสร็จแล้วมาใช้ในการประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิออกจากการประกวดทันที (ใบตอง และหยวกกล้วยอนุญาตให้สามารถตัดตามขนาดที่ต้องการไว้ได้)

เกณฑ์การตัดสินการประกวด
1) ความสวยงามของกระทง (ในภาพรวม) 15 คะแนน
2) ความประณีตในการตกแต่ง (ลายละเอียด) 15 คะแนน
3) การใช้วัสดุจากธรรมชาติ 10 คะแนน
4) ความสมดุลของกระทง 10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

รางวัลสำหรับทีมผู้ประกวด
1) ชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
2) รองชนะเลิศ อับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
3) รองชนะเลิศ อับดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
4) ชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล
รวม 7,000 บาท

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

>>> ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Last modified onวันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561 15:16

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account