ข่าวสื่อสารองค์กร

พัฒนามาตรฐานการศึกษา

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ สำนัก สถาบัน เข้าร่วม               

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ฯ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ได้ประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ดังนั้นงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา จึงได้พัฒนา (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาแล้ว 3 ครั้ง เพื่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้มีแนวทางและตัวบ่งชี้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สามารถประเมินผลและตรวจสอบ เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่บรรลุตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561 15:04

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account