ข่าวสื่อสารองค์กร

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมฟังบรรยายพิเศษ “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย”

ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุนรี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วม

          ดร.จำรัส อึ้งศรีวงษ์ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สากลด้วยการสอดแทรกและการสร่งอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และให้ความสำคัญต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารต่างๆ ในการทำงานให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมอละการเมืองการปกครองในปัจจุบัน สาขาวิชรัฐประศาสนศาสตร์จึงได้กำหนดรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดังนั้น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพขึ้น พร้อมกับการบรรยายพิเศษเรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงาน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีและสร้างอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และวัฒนธรรมของไทยในอนาคต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 15:29

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account