ข่าวสื่อสารองค์กร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”  เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวัจัย ครั้งที่ 5” “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” 2 – 5 ธันว าคม 2561 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานร่วมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอีก 37 แห่ง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั่วประเทศ ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ตลอดจนยังเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชนในระดับประเทศและต่างประเทศ

สำหรับรูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ 2. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และ 4. ภาคนิทรรศการ ได้แก่ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ชุมชนต้นแบบ) และการผลิตและพัฒนาครู และยกระดับคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่รางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 38 ราย พร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ตลอดจนนิทรรศการชุมชนต้นแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน จนส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 12:54

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account