ข่าวสื่อสารองค์กร

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา”

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา”
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนการพัฒนาท้ องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเชิดชูและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การศึกษาดูงานเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าขายและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน มะริด สิงขร ตะนาวศรี และศึกษาด้านการท่องเที่ยวเกลือทะเล และในโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน โรงเรียนกองทุนการศึกษาและโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริฯ 2.การแสดงนิทรรศการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 3. การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ และ 4. งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8 โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จะได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account