ข่าวสื่อสารองค์กร

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์สุขภาพและกายวิภาคศาสตร์ ระดับชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์สุขภาพและกายวิภาคศาสตร์ ระดับชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประทศอีก 37 แห่ง โดยมีอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 
สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการแข่งขันตอบคำถามกายวิภาคศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลการแข่งขันตอบคำถามด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนราษฎรบำรุง จังหวัดชลบุรี ขณะที่การแข่งขันตอบคำถามกายวิภาคศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองชนะเลิศันดับ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://nurse.pbru.ac.th/

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account