Logo
Print this page

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเสนอชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ครบวาระเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไปตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>> ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเสนอชื่อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Last modified onวันอังคาร, 08 มกราคม 2562 14:46
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708-653, info@pbru.ac.th