ข่าวสื่อสารองค์กร

Mr. & Miss PBRU Smart and Miss International

Mr. & Miss PBRU Smart and Miss International

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ Mr. & Miss PBRU Smart and Miss International เพื่อค้นหานักศึกษาต้นแบบเข้าร่วมประกวด STAS OF PCNK 2019 ในการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทั้ง 8 คณะให้ความสนใจสมัครจำนวนทั้งหมด 20 คน เพื่อฝึกทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนนักศึกษา และในปีได้จัดการประกวด Miss International เป็นครั้งแรก โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความรู้ความสามารถตามที่ตนเองถนัด มีผู้สนใจลงสมัครจำนวน 8 คน 

สำหรับผลการประกวดมีดังนี้ 

ประเภทการประกวด ผลการประกวด ชื่อ – สกุล สาขาวิชา คณะ

Mr. PBRU Smart

รางวัลชนะเลิศ นายอมเรศ เพชรแท้ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
รองชนะเลิศอันดับ1 นายปุรเชษฐ์ ใบมิเด็น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (2 ภาษา)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ2 นายณัฐดนัย พนมทม นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Miss. PBRU Smart

รางวัลชนะเลิศ นางสาวปรียา พราหมณ์เล็ก การบัญชี วิทยาการจัดการ
รองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวสุมิตา คนสนุก ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลิศอันดับ2 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริทรัพย์ นาฏศิลป์ไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Miss. Internationnal

รางวัลชนะเลิศ ธีรชยา ชัยศิริ พลศึกษา ครุศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1 พัชญา เมธากร บริหารธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

รองชนะเลิศอันดับ2 สารัชญา ปัตยุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Popular vote นางสาวกฤษณา แก้วบัวดี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สารัชญา ปัตยุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ภาพกิจกรรม

Last modified onวันเสาร์, 26 มกราคม 2562 00:30

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account