ข่าวสื่อสารองค์กร

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพและการทำงาน กับการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน  ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาจะต้องจัดให้มีกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านวิชาการ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและความพร้อมทางทักษะอาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และการทำงานในตลาดแรงงานต่อไป

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารใองค์กร โดยคุณพัชรี นิลเขียว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับ กิจกรรมส่งต่อประสบการณ์และการปรับตัวระหว่างฝึกงานจากรุ่นพี่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เสริมสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และยังเป็นการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทำงานหลังจบการศึกษา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 

Last modified onวันอังคาร, 29 มกราคม 2562 16:09

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account