ข่าวสื่อสารองค์กร

นำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่

นำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2

อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำทีมนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน เข้าร่วมงานนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประชุมเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย การสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เวทีอภิปราย : ประสบการณ์ความสำเร็จวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 และการจัดเวทีอภิปรายและนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการดูแลสุขภาพ ประเด็นเกษตรอาหารปลอดภัย ประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน และประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีนักวิจัยและคู่ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account