ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมจัดงาน “ราชภัฎสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมจัดงาน “ราชภัฎสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ แถลงข่าวการจัดงาน “ราชภัฎสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานนามราชภัฏ
สำหรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ต่อด้วยพิธีถวายราชสดุดี พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรกิจกรรม รางวัลประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยของเรา รางวัลการประกวดการเขียนเรียงความคนของพระราชา สร้างจิตอาสาเพื่อสังคม การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และปิดท้ายในช่วงบ่ายด้วยกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีเปิดป้ายสนามกีฬา อาคารและถนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ต้นทองอุไร) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและริมถนนหาดเจ้าสำราญ ตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยถึงหาดเจ้าสำราญ โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและชุมชน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเสวนาพิเศษ “สกุลช่างเมืองเพชรก้าวสู่ UNESCO” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บรรยายพิเศษ เรื่อง “วัยรุ่นยุคใหม่กับการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0” 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนั้นวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ทรงพระราชทานนามราชภัฏ ที่ให้ความหมายที่กินใจความว่า “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดี ด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัย และถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2469 ที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลำดับ ดังนี้ 
พ.ศ. 2470 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวังพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ. 2476 ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล 
พ.ศ. 2477 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2481 ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ. 2485 เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล เพชรบุรี 
พ.ศ. 2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี 
พ.ศ. 2506 ย้ายมาตั้งอยู่ที่สถานที่ตั้งปัจจุบัน ที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ 
พ.ศ. 2512 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี 
พ.ศ. 2519 ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานให้กับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
#
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account