ข่าวสื่อสารองค์กร

ลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนา กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนา ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับองค์กรปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชนในตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รวม 17 แห่ง โดยมีนายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลดอนยาง เข้าร่วม

สืบเนื่องจากการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนในด้านการปฏิบัติและการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสังคม ชุมชน ก้าวสู่นวัตกรรมไทยในศตวรรษที่ 21  ซึ่งทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ให้การทำงานในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้เป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนและคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามที่ได้กำหนดไว้

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การฝึกงานแก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย ตามที่จะพิจารณาร่วมกัน ร่วมมือกันในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน  การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน รวมทั้งการบริหารจัดการที่จะเอื้อต่อการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทุกฝ่าย โดยข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เลือกตำบลดอนยางเป็นชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนการทำงาน โดยถือศาสตร์พระราชาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการพัฒนาคนให้คนสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยจะเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา สุขภาพและการเพิ่มรายได้ มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการนำอาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่ตำบลดอนยางซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ หวังว่าตำบลดอนยางจะเป็นชุมชนต้นแบบในการขยายผลศาสตร์พระราชาให้สำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมได้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562 12:58

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account