ข่าวสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยในภาพรวมของประเทศ

 การจัดงานครั้งนี้ มีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ เพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ คือ อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยเพื่อการเกษตร (สวก.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานอบรมในครั้ง และมีผู้เข้าร่วมอบรมโดยนักวิจัยจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัย และผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนนำไปเผยแพร่และตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้

https://research.pbru.ac.th/web/

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account