ข่าวสื่อสารองค์กร

อบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

อบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ให้ “ปี 2553 เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ” และปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน

  ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีการเพื่อให้ผู้ใช้อาคารสถานที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัย การแจ้งเหตุอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของทางราชการ  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562 09:07

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account