ข่าวสื่อสารองค์กร

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

          ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณาจารย์ภายในคณะฯ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยะยะที่ 1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนให้คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี  เป็นวิทยากรให้ความรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนระยะที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 ณ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ทำผลงานทางวิชาการจริงโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นคณาจารย์ภายในคณะที่มีประสบการณ์ในการทำเอกสารทางวิชาการ และมีประสบการณ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้ข้อเสนอแนะและองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยการดำเนินงานของฝ่ายแผนงานยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://sci.pbru.ac.th/sci52/index.php/th/2009-09-29-09-24-31/2009-09-29-09-24-53/731-2019-04-01-06-53-34.html

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562 16:07

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account