ข่าวสื่อสารองค์กร

วางแผนในการพัฒนาความร่วมมือ

อธิการบดีหารือกับผู้แทนหน่วยงานจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อวางแผนในการพัฒนาความร่วมมือ

วันที 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องต้นหว้า สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับตัวแทนของหน่วยงานจากประเทศออสเตรเลียในการประชุมหารือการวางแผนทางวิชาการร่วมกับตัวแทนของหน่วยงานจากประเทศออสเตรเลีย Austrade และ Evolution Hospitality Institute, Australia โดยมี ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ เข้าร่วม

ผลจากการประชุมหารือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะได้นำไปวางแผนในการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมนักศึกษาด้านการฝึกหัด/ฝึกอบรมผ่านหลักสูตรดังกล่าว สนับสนุนคณาจารย์ให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการพัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 13:57

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account