ข่าวสื่อสารองค์กร

ยกระดับคุณภาพอ่านออกเขียนได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดอบรมครูภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ  “ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในกิจกรรม“บูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สุขภาวะและคุณธรรม” ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรัขันธ์ เข้าร่วม 40 โรงเรียน จำนวน 160 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในทักษะการอ่านออกเขียนได้ โดยจะจัดพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านออกเขียนได้ ที่เน้นการส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะและคุณธรรมจริยธรรมของพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะเริ่มพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ที่เน้นการส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะและคุณธรรมจริยธรรม สร้างความตระหนักต่อสุขภาวะของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนทุกวิชา อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับพื้นฐานสู่การพัฒนาประเทศ  

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในการดำเนินงานบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สุขภาวะและคุณธรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีหน้าที่หลัก 4 ข้อ ประกอบด้วย ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เกิดเป็นกลไลการทำงานในพื้นที่ ประสาน บูรณาการความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และร่วมมือกับกลไกในการประสานงานของเครือข่าย

ส่วนทางด้านโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการ มีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือ ประสานการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เป็นกลไกการทำงานในพื้นที่ รับการส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการออกแบบสื่อนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้สู่การส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะและคุณธรรม

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทโรงเรียน ลำดับที่ โรงเรียน
โรงเรียนกองทุน 1 โรงเรียนอานันท์
  2 โรงเรียนวไลย
  3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนตชด. 4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย
  5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม
  6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
  7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู
  8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน
  9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
  10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว
  11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ
สพป.ประจวบฯ เขต 2 12 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง
  13 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ
  14 โรงเรียนบ้านหนองพลับ
  15 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
  16 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
ประเภทโรงเรียน ลำดับที่ โรงเรียน
สพป.ประจวบฯ เขต 2 17 โรงเรียนบ้านทับใต้
  18 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
  19 โรงเรียนบ้านวังพง
  20 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี

Vv

จังหวัดเพชรบุรี
ประเภทโรงเรียน ลำดับที่ โรงเรียน
โรงเรียนกองทุน 1 โรงเรียนบ้านหุบกะพง
  2 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
  3 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
  4 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
  5 โรงเรียนบ้านด่านโง
  6 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
  7 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย
  8 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
  9 โรงเรียนบ้านพุพลู
โรงเรียนตชด. 10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
  11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก
  12 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)
สพป.เพชรบุรี เขต 1 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน
  14 โรงเรียนบ้านจะโปรง
  15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สพป.เพชรบุรี เขต 2 16 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
  17 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์
  18 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์
  19 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
  20 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์
  21 โรงเรียนบ้านต้นเกด

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562 17:09

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account