ข่าวสื่อสารองค์กร

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปิดนิทรรศการ “บรมราชาภิเษกนิทรรศน์ เฉลิมรัชพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

60489004 2027180070924902 8163886450555748352 o

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปิดนิทรรศการ “บรมราชาภิเษกนิทรรศน์ เฉลิมรัชพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “บรมราชาภิเษกนิทรรศน์ เฉลิมรัชพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นบริเวณหน้าอาคารวิทยาภิรมย์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้รวบรวมภาพในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนขันสาทรใส่เทียนมงคลหน้าพระประธานในพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ และได้ตั้งโต๊ะให้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย
จากนั้น พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนการประชุมได้มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลผู้คุณประโยชน์แก่หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ประกวดในรายการต่างๆ ประกอบด้วย
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ ในการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
1.1) นางสาวกุลณัฐ เอราวัล 1.2) นางสาวธมลวรรณ เยาวยัง
1.3) นานตันติกร ยอดสีเขียว 1.4) นายพงษ์สิทธิ์ แซ่ลิ้ม 
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์จุฬาพร ศรีรังสรรค์
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎณ์ธานี 
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย สาขาพืชศาสตร์ ได้แก่ 2.1) นางสาวพรรณลักษณ์ ธนาชัยจรัส 2.2) นางสาววราภรณ์ ปิดงาม
ระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์ สาขาพืชศาสตรื ได้แก่ 
2.3) นายกิตติศักดิ์ กลิ่นอุบล 2.4) นายพัชรพล ยิ่งรัตนะ
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน ระดับดี ภาคโปสเตอร์ สาขาสัตวศาสตร์ ได้แก่
2.5) นายดนัยศักดิ์ พุทโธ 2.6) นายนัฐพงษ์ ศรีสุข
2.7) นายสุชาติ ดิสวัสดิ์ 
ระดับชมเชย ภาคโปสเตอร์ สาขาสัตวศาสตร์ ได้แก่
2.8) นางสาวมณีนุช พันธ์หริ่ง 2.9) นางสาวอรพร ทองศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
2.10) ดร.ชมดาว ขำจริง 2.11) ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2.12) ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย 2.13) อาจารย์สำรวย มะลิถอด 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตร เกษตรกลวิธาน ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ เรื่องการศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโตของผักสวนครัวและไม้ดอก ได้แก่ 
3.1) นางสาวรัตติกานต์ สองสี 3.2) นางสาวกัญญาฉัตร บัวบาน
รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ สาขาอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตร เกษตรกลวิธาน เรื่องการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการแปรรูปใบชะครามอบแห้ง ได้แก่
3.3) นางสาวณัฐฐาพร เปรมสุข 3.4) นางสาวบุณยาพร พรมสะอาด
3.5) นางสาวสุภารัตน์ สินทวี
อาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่ 
3.6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาดา ขุนณรงค์ 3.7) ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ
3.8) ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล 3.9) ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
3.10) อาจารย์สุรีรัตน์ เทหมวรรธน์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะฝีมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารไทย “ครัวไทยครัวโลก” ได้แก่
3.11) นายนริศ อรุณพงษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
3.12) นายอธิตพล สังข์ทอง 
อาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่
3.13) ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา 3.14) ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
3.15) ดร.พรอริยา ฉิรินัง 3.16) อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
3.17) อาจารย์วัชรินทร์ สุขสนาม 3.18) อาจารย์ทศพร ลิ้มดำเนิน

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account