ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองช่างแห่งสยาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองช่างแห่งสยาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีจัด ขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีกลุ่มช่าง ศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2562 ในมิติของการสร้างรายได้และสังคมอยู่ดีกินดี มีความมุ่งมั่นด้วยทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยการผลักดันการประกาศให้เพชรบุรีเป็น “เมืองช่างแห่งสยาม” เพื่อสร้าวความอยู่ดีมีสุข การกินดีอยู่ดี นำรายได้ที่ยังยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น ประเทศชาติ จากการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมและสินค้าจากภูมิปัญญาไทย จึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองช่างแห่งสยาม เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรีที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ในอนาคต 
โอกาสนี้ อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ และอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกันนำเสนอสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพชรบุรีเป็นเมืองช่างแห่งสยาม ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองช่างแห่งสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ของสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์คือให้เกิดการตระหนักรู้และก่อให้เกิดความยั่งยืนเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านงานช่างผีมือดั้งเดิมของประชาชนและชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรื่องช่างสกุลช่างเมืองเพชรบุรีของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ UNESCO ตามอนุสัญญาการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ค.ศ.2003

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย ตั้งอยู่ที่อาคารศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและงานสกุลช่างเมืองเพชร เป็นสถานที่ในการดำเนินงานหรือใช้ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรม มีการรวบรวม เผยแพร่ การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562 12:58

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account