ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาก่อนจบการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาก่อนจบการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องเอกศักบุตรลับ อาคารพะนอมแก้วกำเนิด เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

สำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ที่ 1 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562และรุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทำงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องออกฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในสาขาวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาต้องเข้าไปใช้ชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษา
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account