มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 1227
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/components/com_k2/js/k2.js?v2.6.8&sitepath=/
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/jquery.fancybox.pack.js?v=2.1.5
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.js?v=2.1.5
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.js?v=2.1.5

ข่าวสื่อสารองค์กร

การประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0068

การประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายโสภณ  เกตุแก้ว รองนายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤาภาคม 2562

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. พิธีเปิดการสัมมนา กล่าวรายงานโดย ประธานสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังจากนั้นต่อด้วยการบรรยาย ในหัวข้อ เรียนรู้ชีวิต ด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  ธัญญพาณิชย์  ช่วงบ่าย แบ่งออกเป็น 2กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มที่ 2 เป็นการฟังการบรรยาย ในหัวข้อ การคิดอย่างสร้างสรรค์และการใช้สื่อในยุคดิจิทัล เพื่อนักกิจกรรมรุ่นใหม่ โดย คุณทัศนัย  เหมือนเสนและต่อด้วยการนั่งรถรางชมเมือง ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงต้อนรับและพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาในครั้งต่อไป ซึ่งเจ้าภาพในการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นการนำเสนอผลงานการประกวด Good Practice งานด้านกิจกรรมนักศึกษา ช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อด้วยกิจกรรม Walk rally ณ หาดสมิหลา

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นการศึกษาดูงานและศึกษาเส้นทางธรรมชาติทางทะเล ณ จังหวัดตรัง

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0021

             ความเป็นมาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การประชุมสัมมนาผู้นำ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมี 38 แห่งจากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้มแข็งส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีทิศทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ

เบื้องหลัง ระยะแรกการจัดกิจกรรมการสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาจัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและก้าวหน้าเป็นลำดับจนกระทั่งการสัมมนาผู้นำสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมร่างและลงมติข้อบังคับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พุทธศักราช 2559 ขึ้น เพื่อยกระดับเครือข่ายความร่วมมือให้เกิด ความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานดำเนินกิจการขององค์การนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2 เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีแก่นิสิตนักศึกษา
3 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการในสังคมท้องถิ่นในด้านต่างๆร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมของสังคมและประเทศชาติ
4 เพื่อให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสได้เปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการพัฒนางานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
5 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
6 เพื่อสิทธิเสรีภาพของนิสิตนักศึกษาจะดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7 สมาพันธ์จะสนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

รายนามมหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2549
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2550
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2551
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2552
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2553
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2554
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2556
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2557
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2561

Last modified onวันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562 21:49

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account