มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 1227
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.min.js
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/components/com_k2/js/k2.js?v2.6.8&sitepath=/
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/jquery.fancybox.pack.js?v=2.1.5
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/helpers/jquery.fancybox-buttons.js?v=2.1.5
  • JFile: :read: Unable to open file: /var/www/html/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/js/jquery_fancybox/fancybox/helpers/jquery.fancybox-thumbs.js?v=2.1.5

ข่าวสื่อสารองค์กร

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0046

รางวัลชนะเลิศการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

ในการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

            เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี) ในการประกวดโครงการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 26 แห่ง โดยการนำเสนอโครงการนั้นเป็นการนำโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง และเป็นโครงการท่ี่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ การประกันคุณภาพเข้ามา PDCA ซึ่งนำโดย รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 4 คน คือ นายโสภณ  เกตุแก้ว ว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์   สุบรรณรัตน์  นางสาวณัฐสุดา  บุตุธรรม และนางสาวพนิดา  พินิหาร การควบคุมและให้คำปรึกษา โดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา 

สมาพนธครงท 13 ๑๙๐๕๒๔ 0042

        ซึ่งโครงการที่นำไปนำเสนอนั้น ได้เลือกเป็นโครงการ "ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง" เพื่อยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ รู้จักการให้ จึงได้จัดโครงการ  "ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง" เพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

Last modified onวันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562 22:22

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account