ข่าวสื่อสารองค์กร

จิตอาสาบ้านแม่คะเมย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่พัฒนาบ้านแม่คะเมย สืบสานจิตอาสาพัฒนาชุมชน

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา​ตามรอยศาสตร์พระราชา​“MS’ Volunteer Spirit” บ้านแม่คะเมย​ำเภอแก่งกระจานังหวัดเพชรบุรี​ที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึก เป็นผู้มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญ           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.. 2542 กำหนดให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดและต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการจึงได้สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกายจิตใจสังคมและปัญญาประกอบกับในปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ยึดติดกับวัตถุมากขึ้นขาดจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์คำนึงถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน เยาวชนรุ่นใหม่จะต้องเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติในอนาคต                      ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ           การบำเพ็ญประโยชน์ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อชุมชนและท้องถิ่นจึงจัดกิจกรรมจิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชา“MS’ Volunteer Spirit” ขึ้น

สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย ​การสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชาวบ้านในชุมชนแม่คะเมย​และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียนบ้านแม่คะเมย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากนักศึกษาได้เข้าไปพัฒนาชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Last modified onวันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 12:09

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account