ข่าวสื่อสารองค์กร

วิถีเกษตรตาม “ศาสตร์พระราชา”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักเรียนศึกษาการวิถีเกษตรตาม “ศาสตร์พระราชา”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวทางการทรงงานจากโครงการพระราชดำริ ที่เรียกว่า “ศาสตร์พระราชา” เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่เป็นพื้นฐานของสังคมไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดโครงการการเรียนรู้การทำนาในแปลงสาธิตตามศาสตร์พระราชา การเรียนรู้การทำนา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้เรียนจะสามารถพัฒนาตนเอง โดยมีการทำนาของชุมชนเป็นฐานในการต่อยอดการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติการทำนาในพื้นที่จริง           

นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านลาด เรียนรู้พันธุ์ข้าว การทำนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ที่ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกพันธุ์ข้้าวและแปรรูป องค์ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้วิถีเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชา

อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดและผู้ปฏิบัติ เป็นไปตามทฤษฎีการสร้างความรู้ทำให้้การเรียนรู้มีความหมายนำสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

Last modified onวันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 15:38

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account