ข่าวสื่อสารองค์กร

ฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอฑธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายฤทธี ทิมรอด นักบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมการฝึกอบรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 และรับพระราชทานเครื่องหมายจิตอาสา และประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนจิตอาสา กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” โดยเข้ารับการฝึกอปรมระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึง 8 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน

            โดยการฝึกอบรมจิตอาสาดังกล่าว ผู้รับการฝึกสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นวิทยากรจิตอาสา ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดของตนเอง ตลอดจนชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ให้คงอยู่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

ในการอบรม ประกอบด้วย วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ องค์ความรู้จิตอาสา ศาสตร์พระราชา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Last modified onวันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562 15:37

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account