ข่าวสื่อสารองค์กร

อบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

งานนิติการ จัดอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร เพื่อ นำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย ลดข้อพิพาทที่อาจเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร ที่งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมโครงการ

นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจเป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครองเองหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกคำสั่งทางปกครอง เช่น ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คณะกรรมการสอบสวนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น หากผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้กระบวนการพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายจนอาจเกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครองได้

งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัด อบรม“กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เข้าใจแนวคิดและหลักการเบื้องหลังของกฎหมายปกครอง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองไปปรับใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่อลดข้อพิพาทที่อาจเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชไชย สนธิวนิช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

          

Last modified onวันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 14:00

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account