ข่าวสื่อสารองค์กร

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะนักบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21"

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร "พัฒนาสมรรถนะนักบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้จัดอบรมเป็นระยะเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 และวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อ พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมการเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และการเตรียมความพร้อมนักบริหารรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคตต่อไป
ในการอบรมมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้รายละเอียด 7 ข้อ ประกอบด้วย บริบทและความท้าทายต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต หมวดวิชายุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย หมวดวิชาการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์คณะ สถาบัน/สำนัก การศึกษาดูงานและการเสริมสร้างประสบการณ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ทั้งนี้ นอกจากจะมีการบรรยายโดยวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการอภิปราย การแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว / ด้าน Digital และด้านอื่น ๆ ตลอดจนการศึกษาดูงานและการเสริมสร้างประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account